Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Tasarruf Ne Demektir?

Tasarruf Ne Demektir?

Kullanılabilir Gelir’den tüketim harcamalarının karşılanmasından sonra, bireyler
ve kurumlar tarafından halen harcanmamış bir artık değer kalır ise, bu değer tasarruf olarak
adlandırılır. Makro ekonomide Toplam Yurtiçi Tasarruflar ifadesi ile geçer. Tasarruf
Paradoksu ise, halkın daha yüksek oranda tasarruf etmesi ile tüketim harcamalarının
azalmasının, yatırım harcamalarında da daralmaya neden olması nedeniyle, ekonomik
büyümenin yavaşlaması ve tasarrufların azalmasıdır. Yani, tasarruf eğiliminin artması uzun
vadede toplam tasarrufların azalmasına yol açmaktadır. Bu durum bir paradokstur.
Bir ülkenin ulusal tasarrufları yatırımların finasmanında kullanılmaktadır. Ancak söz konusu
yatırımlar=tasarruflar denklemi devletin var olmadığı ve dışa kapalı bir ekonomi
bağlamında geçerlidir. Eğer devlet varsa ve dışa açık bir ekonomi söz konusu ise bu
dengede değişme söz konusu olacaktır. Örnek vermek gerekirse, kamu kesimi bütçe açığı
ve/veya dış ticaret açığı varsa yatırımlar tasarrufları aşabilecek ve dış dünyanın
tasarruflarının kullanılması söz konusu olacaktır. Eğer kamu kesimi bütçe dengesi ve dış
ticaret dengesi varsa yatırımlarla tasarruflar eşitlenecektir.


Leave a Comment

Loading...