Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Pigou Etkisi Nedir?

Pigou Etkisi Nedir?

Pigou Etkisi, fiyat ve ücretlerin esnek olması halinde, serbest piyasaların tekrar tam
istihdama dönebilecek dinamikler içerdiğini açıklamaya yönelik bir yaklaşımdır.
Neoklasik Genel Yaklaşım’da faiz oranı, yatırım ve tasarrufları eşitleyecek (dengeleyecek)
şekilde sürekli olarak değişmektedir. Keynes’te ise, yatırımlar, önemli ölçüde dışsal
faktörlerin etkisi altındadır. Tasarruflar ise gelire bağımlıdır. Tasarruf ve yatırımlar arasında
fark oluştuğunda, bu fark gelirdeki değişme ile kapanmaktadır. Bu nedenle sistem, eksik
istihdamda kilitlenebilmektedir.
Pigou, Keynes’in servet ve tüketim arasındaki ilişkileri göz ardı ettiğini; bu ilişkilerin dikkate
alınması halinde, sistemin tekrar dengeye gelebileceğini öne sürer. Buna göre, ekonomik
durgunluk ortamında gerileyen fiyatlar, tüketim harcamalarını uyararak ekonomiyi dengeye
yönlendirir.
Pigou, tüketim ve servet arasında sıkı bir ilişki olduğunu düşünmektedir. Buna göre,
parasal ücret haddinin düşmesi, fiyatlar genel düzeyinin azalmasına ve bu da toplumda
adeta likit servet artışı gibi etki doğmasına neden olur. Bu durum karşısında bireyler,
tüketim harcamalarını artırıp tasarruflarını azaltma eğilimine girecekler ve tasarruf-yatırım
dengesi yeniden kurulacaktır. Fiyatların düşüp servetlerin artmasıyla ortaya çıkan bu
tasarruf azaltıcı etkiye Pigou Etkisi denmektedir.
Pigou Etkisi, sadece mal ve hizmet piyasalarındaki fiyat hareketlerini göz önüne alır ve bu
yönüyle de Keynes Etkisi’nden ayrılır.


Leave a Comment

Loading...