Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Karma Ekonomik Sistem Ne Demektir?

Karma Ekonomik Sistem Ne Demektir?

 

Üretim araçları mülkiyetinin hem özel hem de kamu kesiminde
olduğu, başka bir ifadeyle özel sektörün ve devleti üretimde bulunduğu ekonomik sistemdir.
Devlet piyasa ekonomisi aksadığında, bölüşümde ve kaynak dağılımında etkinliği sağlamak
için müdahale eder. Burada, asli unsur piyasa ekonomisi olmakla birlikte, merkezi
planlamanın da yapılması söz konusudur. Bu plan kamu için uyulması zorunlu, özel kesim
için yol gösterici nitelik taşır. Karma ekonomik sitemde kamu ve özel kesim birbirinin rakibi
değil, birbirininin tamamlayıcısı, destekleyicisi olarak işlemektedir.


Leave a Comment

Loading...