Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

İşsizlik Ne Demektir?

İşsizlik Ne Demektir?

Çalışma ve gelir sağlama kararında olan bireylerin, hizmetlerinden yararlanmak
üzere çalıştırılmalarına “istihdam” denmektedir. Çalışma isteğine ve yeteğine sahip olup,
cari ücret haddi ile çalışma saatlerini kabul ettiği halde iş bulamayan kimseye “işsiz” denir.
Toplam işgücü içerisinde işsiz olanların yüzdesine ise “işsizlik oranı” denmektedir. İşsizliğin
çeşitli türlerinden bahsetmek mümkündür. İşsizlik türleri; kısmi ve yaygın, geçici ve sürekli
olmak üzere tasnif edilebilir. Kısmi ve geçici işsizlik, yer ve meslek değiştirme sırasında
belirir. Bu türden işsizliğin en tipik olanı “konjonktürel işsizlik”tir. Konjonktürel işsizlik,
üretim hacminde zaman zaman ortaya çıkan daralmaların yarattığı işsizliktir. Ekonominin
bütün sektörleri ile toplu ve devamlı olarak durgun bir düzeyde kaldığı dönemlerde ise
“yapısal işsizlik” belirir. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO normlarına göre bir başka tanım
‘Eksik İstihdam’dır. Buna göre, eğer istihdam istatistiklerinin hesaplandığı dönem içerisinde
kişi tümüyle işsiz kalmış ise, bu durum işsizlik kavramı ile, aynı dönem içerisinde sadece 15
gün çalışmış ise eksik istihdam olarak tanımlanmaktadır. Yani, işsizliğe göre eksik
istihdamın tek farkı kısa bir süre için çalışmış olması, ama geri kalan zamanda işsiz
olmasıdır. Bu nedenle, kimi zaman gerçek işsizliği hesap etmek için işsizlik oranı ile eksik
istihdam oranını toplamak uygulaması görülmektedir.
İşsizlik sorunu bağlamında tartışılan başka kavramlar da söz konusudur. Örneğin işgücü bir
ulusal ekonomide fiilen çalışanların sayısı ile işsiz olanların sayısının toplamından
oluşmaktadır. Bir ülkedeki işsizlik oranının hesaplanması için her şeyden önce o ülkedeki
işgücünün sayısının belirlenmesi gerekmektedir. İşgücü 15-65 yaş arasında olan ve çalışma
arzusunda olanların toplam nüfus içerisindeki payı ile gösterilmektedir. Kısaca, bir
ekonomide fiilen bir işyerinde çalışanlar ile işsiz sayısının toplamından oluşur.
İşgücüne dahil olmayan nüfus, iş aramayıp işbaşı yapmaya hazır olanlar ve iş aramayıp
işbaşı yapmaya hazır olmayanlardan (mevsimlik çalışanlar, ev hanımı, öğrenci, emekli, irad
sahibi, çalışamaz halde olanlar) oluşmaktadır.


Leave a Comment

Loading...