Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

GSMH Ne Demek?

GSMH Ne Demek?

Gayri Safi Milli Hâsıla, kabaca bir yıl içerisinde bir ulusal ekonomide üretilen mal ve
hizmetlerin toplam katma değerine, ithalattan elde edilen vergi gelirleri ve net dış âlem
faktör gelirlerinin eklenmesi ile bulunan bir değerdir. Bir ulusal ekonominin ulusal sınırlar
içinde ve dışında yarattığı bir yıla mahsus en büyük değerdir ve genellikle bir ülkenin uluslar
arası alanda ekonomik performansını göstermektedir. Gayri Safi Milli Hâsıla’nın
üretilmesinde Milli Servet kullanılır. Türkiye’nin tahmini milli serveti 2,5 trilyon dolar
civarındadır ve Türkiye her yıl milli servetinin % 7,5 ile 10’u arası bir GSMH yaratmaktadır.
Oysa ABD’de bu oran % 50 seviyelerindedir. Yani, Türkiye verimlilik açısından sorunlu bir
ekonomidir.
GSMH, iki şekilde hesap edilmektedir. Nominal GSMH ve Reel GSMH. Eğer, GSMH
hesaplamanın yapıldığı yıl geçerli olan mal ve hizmet fiyatları; yani cari fiyatlar kullanılarak
hesap ediliyorsa, içinde enflasyon veya deflâsyondan kaynaklanan deformasyonu da taşıyor
demektir. Bu nedenle, fiyat hareketlerinin aldatıcı etkisinden temizlemek için ayrıca Reel
GSMH hesaplanır. Reel GSMH; belirli bir baz yılın mal ve hizmet fiyatları dikkate alınarak,
yani Türkiye için enflasyondan arındırılmış olarak hesap edilen bir GSMH değeridir. Bir yılın
nominal GSMH değeri, enflasyondan, daha doğru bir değişiklikle fiyatlardaki
dalgalanmalardan arındırılarak, Reel GSMH değerine dönüştürülecek ise, bunun için
Deflatör kullanılır. GSMH Deflatörü, nominal serileri reel serilere dönüştürmek amacıyla
kullanılan bir endekstir. 2002 yılı için hem nominal cinsinden, hem de reel cinsinden GSMH
hesaplamak mümkündür.


Leave a Comment

Loading...