Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Ademi Merkezileşme Nedir?

Merkeze ait genel hizmetlerden bir kısmını merkeze karşı bağımsız, fakat merkez murakabesi altında mahalli idarelere bırakan sistemin adıdır. ıdare bölümlerinin kendi kendilerini yönetme sistemidir.

Bu sistem, merkezi idarenin bölge temsilcilerine bağımsız olarak karar verme yetkisi tanıyan deconcentratıon (dağıtma) sisteminden, diğer taraftan, bütün karar yetkisini idare merkezindeki idarecilere bırakan merkeziyet sisteminden farklıdır. Ademi merkeziyet esasına göre yönetilen ekonomi hiç bir emredici devlet planının, tek karar merkezinin, çeşitli iktisadi birimleri kendi amaçlarına zorlamadığı ekonomi tipidir. Ademi merkeziyete göre yönetilen ekonomide piyasa ve para iktisadi birimlerin (fertler, gruplar, devlet) birbirinden ayrı olarak yaptığı birçok planın uyuşmasını sağlar. Devlet, uyguladığı para ve maliye sosyal politikasıyla ekonomik gelişimi etkilemekle yetinir, fiyat oluşumunda piyasa ve firmaların oynadığı role müdahale etmez, devletin müdahalesi global ve dolaylı bir mahiyet arzeder, çeşitli iktisadi birimlerin kararlarına müdahale etmez. Kapitalist ülkeler, ayrı yapıda da olsa, ademi merkeziyet rejimini uygularlar.


Leave a Comment

Loading...